návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Víceúčelové hřiště v Sudově Hlavně   
 

Provozní řád víceúčelového hřiště

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování sportovního areálu obci Sudovo Hlavno:

název:

Víceúčelové hřiště          (dále jen „sportovní areál“)      

vlastník, provozovatel:

Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno

Sportovní areál je určen zejména ke sportovnímu vyžití veřejnosti, dále pro potřebu školských zařízení a také pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace.

Čl. I - Provozní doba

 

letní období (1.4. – 30.9.)

zimní období (1.10. – 31.3.)

pondělí – pátek:

8:00 – 20:00 hod.

8:00 – 18:00 hod.

sobota – neděle:

9:00 – 21:00 hod.

9:00 – 18:00 hod.

Čl. II - Pravidla pro užívání víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním  činnostem, pro které bylo vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry. Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění.

Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

·         hraní s kotoučem (pukem), neboť hrozí poškození oplocení a zvýšené nebezpečí úrazů

·         z bezpečnostních důvodů požívání jakéhokoliv jídla

·         kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek

·         odhazování odpadků mimo určená místa

·         vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

·         vstupovat se psy a jinými zvířaty

·         nosit ostré předměty do prostoru hřiště

·         jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště

·         manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou

Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupními vraty. Je zakázáno přelézat hrazení a vylézat na jeho konstrukci.

Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázáni. O tomto nevhodném chování budou informováni rodiče nezletilých dětí.

Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených  věcí a za škody na zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.  Každý návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště.

Za nepříznivého počasí může být hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno.

Vstup na hřiště a se musí hlásit správci, který návštěvníkům zapůjčí klíče od vrat. Po skončení hry jsou návštěvníci povinni vrátit sportovní vybavení zpět na své místo, hřiště uklidit,  uzamknout a předat klíče zpět správci nejpozději do 10 minut po skončení doby pronájmu.

Všechny osoby, které vstoupí do sportovního areálu, jsou povinny řídit se tímto provozním řádem a respektovat pokyny správce hřiště. Návštěvníci, kteří se zde budou chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou správcem hřiště vykázáni.

Čl. III - Provoz a údržba sportovního areálu

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá jeho správce. Správce sportovního areálu vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin zatížení, závady a jím provedenou údržbu.
Údržba hřiště s umělým trávníkem se provádí (dle potřeby) následujícím způsobem:

a) denně: Na závěr provozní doby se plocha překartáčuje a odstraní se z ní případné nečistoty.

b) měsíčně: Na konci každého měsíce se zkontroluje množství písku na ploše, v případě potřeby se provede jeho lokální doplnění a zapracování kartáčem do koberce z umělé trávy. Před tímto krokem je nutné pečlivě odstranit z hrací plochy veškeré i drobné nečistoty (listí, zbytky květů, atd.).

c) ročně: Na závěr sezóny se provede dokonalá údržba povrchu z hlediska odstranění všech nečistot.  Před zimou a po zimě se doplní plochy novým křemičitým pískem spolu s jeho zapracováním.

d) jedenkrát za 4 roky je nutné provést buď celkovou výměnu vsypaného křemičitého písku nebo jeho úplné a důkladné vyčištění.

Čl. IV - Pořádání hromadných akcí

Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi nejméně dvěma sportovními družstvy např. zápas v kopané.

V případech, kdy ve sportovním areálu pořádá hromadné akce jiný subjekt (dále jen „pořadatel“) než Obec Sudovo Hlavno, je povinen zajistit na své náklady pořadatelskou službu.

Je-li na hromadné akci vybíráno pořadatelem vstupné, zajišťuje si jeho výběr pořadatel a to na své náklady a na svoji zodpovědnost.

Čl. V  - Ochrana zdraví návštěvníků

K seznámení návštěvníků s provozem sportovního areálu je tento řád k dispozici u správce areálu, na webu obce a rovněž je vyvěšen na vstupních vratech sportovního areálu.

U správce areálu je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu.

Čl. VI - Telefonní čísla

Správce sportovního areálu

721 085 760 (p. Čurda)

Lékařská první pomoc

155

Hasiči

150

Policie ČR / IZS

158 / 112

Obecní úřad Sudovo Hlavno

326 971 081, 724 107 079

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena